Tiếng Việt

Bạn dự định đặt chỗ cho bao nhiêu người?