Đặt Chỗ

Bạn dự định đặt chỗ cho bao nhiêu người?

Tiếng Việt